Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

amatorska liga hokejowa dnieminoca.pl w toruniu

facebook dniem i noc
Jeli cenisz sobie pikno, jako i minimalizm

Witamy na oficjalnej stronie
Amatorskiej Ligi Hokejowej
w Toruniu

Jeli cenisz sobie pikno, jako i minimalizm

Witamy na oficjalnej stronie

O lidze

Opis

1.

Uczestnikami rozgrywek ALH mogą być drużyny hokejowe, które zobowiążą się do przestrzegania regulaminu rozgrywek ALH oraz wykażą zdolność organizacyjną do udziału w rozgrywkach ALH.

2.

Opiekę nad rozgrywkami ALH sprawuje Komisja Ligi.
Skład Komisji Ligi jest ustalany przed rozpoczęciem każdego sezonu na Zebraniu Przedsezonowym, które jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Komisji Ligi z poprzedniego sezonu lub wskazanego przez niego zastępcę.
Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek ma obowiązek wskazać swojego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował w pracach Komisji Ligi. W trakcie trwania sezonu drużyna może zmieniać swojego przedstawiciela informując o tym pozostałych członków Komisji Ligi.
Decyzje Komisji Ligi podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji Ligi. Każdemu członkowi Komisji Ligi przysługuje jeden głos (w przypadku głosowań remisowych decydujący głos ma przewodniczący Komisji Ligi).
Komisja Ligi na każdy sezon ligowy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Ligi, który zwołuje i prowadzi zebrania Komisji Ligi.
Przewodniczący Komisji Ligi może w sytuacjach losowy przekazać swoje kompetencje wskazanemu zastępcy.

3.

Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek ALH jest wpłacenie przez drużynę Opłaty Wpisowej w wysokości ustalonej przez Komisję Ligi w terminie ustalonym przez Komisje Ligi.
Opłaty Wpisowe zbiera Skarbnik Ligi wyznaczony przez Komisję Ligi.
Opłaty Wpisowe są wydatkowane zgodnie z decyzją Komisji Ligi.

4.

Zawodnikami ALH mogą być osoby znajdujące się na Liście Graczy Uprawnionych, oraz w przypadku opisanym w punkcie 5 Regulaminu tymczasowo inne osoby.
Bazowa Lista Graczy Uprawnionych została utworzona na podstawie składów drużyn z sezonów 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i zawiera zestawienie osób uprawnionych do gry na pozycji zawodnik pola oraz zestawienie osób uprawnionych do gry na pozycji bramkarz.
W kolejnych sezonach ligowych Lista Graczy Uprawnionych może podlegać uzupełnianiu o nowych zawodników, jeżeli spełniają oni wymogi zgodnie z zapisami w punkcie 7 Regulaminu.
Przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego Komisja Ligi przeprowadza weryfikacje Składów Drużyn.
Termin i sposób przekazania Składów Drużyn do weryfikacji ustala Przewodniczący Komisji Ligi.
Każda drużyna ma obowiązek zgłoszenia do Składu Drużyny minimum piętnastu zawodników do gry na pozycji zawodnik pola oraz minimum trzech zawodników do gry na pozycji bramkarza.
Skład Drużyny musi zawierać następujące informacje o każdym zawodniku: Imię Nazwisko, PESEL, wskazanie czy gracz ubiega się o weryfikację na pozycji zawodnik pola, wskazanie czy gracz ubiega się o weryfikację na pozycji bramkarz.
Zawodnicy zgłaszani do rozgrywek ALH muszą znajdować się na Liście Graczy Uprawnionych do udziału w rozgrywkach ALH lub w przypadku zawodników nowych spełniać wymogi dopisania na Listę Graczy Uprawnionych zgodnie z zapisami w punkcie 7 Regulaminu.
Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do udziału w rozgrywkach ALH mają obowiązek dostarczyć przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego do Przewodniczącego Komisji Ligi oświadczenie o udziale w rywalizacji sportowej na własną odpowiedzialność (treść oświadczenia jest redagowana przed każdym sezonem w oparciu o obowiązujące regulacje prawne), a dodatkowo osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do Przewodniczącego Komisji Ligi zgodę pisemną opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach ALH.
W jednym sezonie ligowym gracz może być zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny. Zawodnik nie ma możliwości zmiany drużyny w trakcie sezonu ligowego.

5.

Komisja Ligi może podjąć decyzję o zaproszeniu do udziału w rozgrywkach ALH drużyny, której skład nie jest zgodny z Listą Graczy Uprawnionych (decyzja taka jest ważna tylko w sezonie na który została podjęta i nie dotyczy sezonów kolejnych).

6.

W trakcie sezonu drużyny mają prawo zgłaszać kolejnych zawodników do weryfikacji w czasie trwania Okresów Uzupełnień. Przed każdym sezonem ligowym Komisja Ligi określa terminy trwania Okresów Uzupełnień. Procedura zgłaszania kolejnych zawodników do weryfikacji i uzupełniania Składu Drużyny jest przeprowadzane wg tych samych zasad jak zgłaszanie i weryfikacja Składu Drużyny przed rozpoczęciem sezonu.


7.

Podstawą do decyzji o uzupełnieniu Listy Graczy Uprawnionych o nowego zawodnika są następujące zapisy:
- Zawodnikiem ALH może zostać osoba która ma ukończone 16 lat (decyduje data urodzenia).
- Uczestnictwo w rozgrywkach seniorskich (sport zawodowy lub sport kwalifikowany) w hokeju na lodzie (dotyczy rozgrywek PZHL lub federacji zagranicznych) wyklucza całkowicie możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ALH na pozycji zawodnik pola,
- Uczestnictwo w rozgrywkach seniorskich (sport zawodowy lub sport kwalifikowany) w hokeju na lodzie (dotyczy rozgrywek PZHL lub federacji zagranicznych) wyklucza możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ALH na pozycji bramkarz do czasu ukończenia przez zainteresowanego wieku 40 lat (decyduje data urodzenia) oraz jednocześnie musi być spełniony warunek, że upłynęło 10 lat od końca sezonu, po którym zawodnik zakończył udział w rozgrywkach seniorskich,
- Uczestnictwo w rozgrywkach juniorskich lub młodzieżowych w hokeju na lodzie w kategorii wiekowej powyżej 16 lat (dotyczy rozgrywek PZHL lub federacji zagranicznych) wyklucza możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ALH na pozycji zawodnik pola do czasu ukończenia przez zainteresowanego wieku 28 lat (decyduje data urodzenia).
- Uczestnictwo w rozgrywkach juniorskich lub młodzieżowych w hokeju na lodzie w kategorii wiekowej powyżej 16 lat (dotyczy rozgrywek PZHL lub federacji zagranicznych) wyklucza możliwość uczestniczenia w rozgrywkach ALH na pozycji bramkarz do czasu, aż spełniony zostanie warunek, że upłynęło 5 lat od końca sezonu, po którym zawodnik zakończył udział w tych rozgrywkach.

8.

W meczach ALH mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zatwierdzeni do Składu Drużyny.
W przypadku udziału w meczu ligowym ALH zawodnika nieuprawnionego zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny poszkodowanej.
W przypadku udziału w meczu ALH nieuprawnionych zawodników w obu drużynach rozgrywających mecz wynik meczu zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower.

9.

Rozgrywki ALH prowadzone są zgodnie z Systemem Rozgrywek, który Komisja Ligi ustala przed rozpoczęciem każdego sezonu ligowego.

10.

Niestawienie się drużyny na mecz w wyznaczonym terminie skutkuje nałożeniem walkowera na korzyść drużyny poszkodowanej.
Niestawienie się obu drużyn na mecz w wyznaczonym terminie oznacza zweryfikowanie wyniku meczu jako obustronny walkower.
Wnioski o przełożenie terminu meczu ligowego można składać do Przewodniczącego Komisji Ligi najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem meczu. Wniosek taki musi zostać złożony solidarnie przez obie zainteresowane drużyny i zawierać wskazanie nowego terminu meczu akceptowanego przez obie zainteresowane drużyny (nowy termin nie może zakłócać terminarza rozgrywek).
W wyjątkowych przypadkach losowych uniemożliwiających rozegranie meczu w wyznaczonym terminie decyzję o sposobie rozwiązania problemu podejmuje Komisja Ligi.

11.

Przed rozpoczęciem sezonu Komisja Ligi wybiera Kierownika Zespołu Sędziowskiego.
Kierownik Zespołu Sędziowskiego ustala w porozumieniu z Komisją Ligi skład Zespołu Sędziowskiego.
Spotkania ALH sędziują sędziowie będący w Zespole Sędziowskim. Każdy mecz ALH sędziuje minimum dwóch sędziów na lodzie oraz minimum jeden sędzia na ławce kar.
Sędziów do prowadzenia poszczególnych spotkań wyznacza Kierownik Zespołu Sędziowskiego. W sytuacjach losowych Kierownik Zespołu Sędziowskiego ALH w porozumieniu z Komisją Ligi może przekazać swoje kompetencje wskazanemu zastępcy.

12.

Sędziowie ALH stosują przepisy gry w hokeja na lodzie zgodnie z przepisami PZHL z zastrzeżeniem, że nie wolno zawodnikom stosować ?ataków ciałem? (?atak ciałem? jest traktowany przez sędziego jako gra faul i podlega każe), oraz, że nie wolno oddawać strzałów z pełnym zamachem tzw. ?strzał z klepy? (wykonanie takiego strzału skutkuje wycofaniem gry do tercji obronnej drużyny zawodnika przewiniającego). Kary nakładane za przewinienia, które zgodnie z przepisami PZHL są sankcjonowane zawieszeniem zawodnika w rozgrywkach, będą automatycznie miały wymiar maksymalny.

13.

Do meczu ligowego ALH drużyna może zgłosić maksymalnie dwudziestu zawodników pola i dwóch bramkarzy.
Do meczu ligowego ALH drużyna musi przystąpić w minimalnym składzie pięciu zawodników pola i jeden bramkarz.
Zawodnicy mają obowiązek gry w pełnym sprzęcie hokejowym (sędzia nie dopuści do gry zawodnika bez kompletnego sprzętu hokejowego, a na drużynę nałoży karę techniczną).

14.

Kapitanowie lub inni przedstawiciele drużyn są zobowiązani (pod groźbą orzeczenia walkowera) najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem meczu dostarczyć sędziemu głównemu spotkania czytelną listę (imię nazwisko, numer na koszulce) zawodników przewidzianych do udziału w meczu (jeżeli zachodzi taki przypadek należy wyraźnie wskazać którzy zawodnicy są uprawnieni do gry wyłącznie na pozycji bramkarza).
Każdy zawodnik uczestniczący w meczu jest zobowiązany (pod groźbą nałożenia walkowera na drużynę której jest graczem) umożliwić na żądanie sędziego głównego sprawdzenie tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu (procedura sprawdzania tożsamości gracza nie może zakłócić przebiegu meczu).

15.

Kapitanowie lub inni przedstawiciele drużyn są zobowiązani (pod groźbą orzeczenia walkowera) najpóźniej na 5 minut przed terminem rozpoczęcia meczu wpłacić do sędziego głównego opłatę sędziowską w wysokości ustalonej przez Komisję Ligi.

16.

Drużyny grające w meczu ALH ponoszą solidarnie koszty wynajmu lodowiska na czas przeznaczony na rozegranie meczu. Zasady finansowania są ustalane przez Komisje Ligi przed rozpoczęciem każdego sezonu.

17.

Wszelkie spory regulaminowe rozstrzyga Komisja Ligi w trybie i formie, które uzna za właściwe dla rozpatrywanego problemu.